Werking

TOFAM Oost-Vlaanderen v.z.w. staat voor: Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal in Oost-Vlaanderen en werd opgericht in 1988 door Agoria, ACV-Metea, ABVV-Metaalbond en ACLVB.


Oprichting en doelstelling

TOFAM Oost-Vlaanderen heeft tot doel voor de arbeiders van de metaalverwerkende nijverheid (PC 111) in de provincie Oost-Vlaanderen:

  • de bevordering van de tewerkstelling na te streven door het nemen van specifieke initiatieven
  • financiële tegemoetkomingen te doen (voor zover er geldelijke middelen beschikbaar zijn) ter aanmoediging van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.
     

TOFAM Oost-Vlaanderen beheert de risicofondsen die ontstaan zijn in het kader van het Nationaal Akkoord 1991-1992 en de daarop volgende akkoorden.

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten laten toe dat initiatieven, specifiek voor risicogroepen, worden genomen.

 

 

Financiering

TOFAM Oost-Vlaanderen int zelf geen bijdragen. Het fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid int 0,10 % van de loonmassa voor initiatieven voor risicogroepen.
Van dit bedrag wordt 0,02 % aangewend voor het industrieel leerlingenwezen en wordt de resterende 0,08 % gebruikt voor regionale initiatieven via TOFAM Oost-Vlaanderen.

In uitvoering van het Nationaal Akkoord 2005 - 2006 arbeiders wordt retroactief (vanaf 1 januari 2005) een bijkomende bijdrage van 0,1 % van de brutolonen van de arbeiders geïnd ten voordele van provinciale tewerkstellings- of vormingsinitiatieven. De inning van deze bijdrage gebeurt eveneens via het Fonds voor Bestaanszekerheid.


Dagelijkse werking

Voor inlichtingen over de verschillende diensten die TOFAM Oost-Vlaanderen aanbiedt, kan u contact opnemen met Karen MAES of Anja NOYELLE door uw vraag telefonisch te stellen of via mail.

Meer

Raad van Bestuur

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van de werkgevers of werknemers.

Meer

GDPR

Het beleid van de vormings-en loopbaanfondsen van de metaalverwerkende en technologische industrie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - General Data Protection Regulation.

Meer