Nederlands op de werkvloer

Open Aanbod

WAT IS NEDERLANDS OP DE WERKVLOER

Nederlands op de werkvloer (NodW) is een praktisch en taakgericht taalpakket op maat van elk bedrijf inheel diverse sectoren. Een NodW-instructeur ondersteunt en begeleidt hierbij de anderstalige werknemer(s) bij het uitvoeren van taaltaken. Bovendien wordt de Nederlandstalige omgeving van de anderstalige werknemer gecoacht in efficiënt communiceren met anderstaligen zodat de werkvloer functioneert als talige leeromgeving. De anderstalige werknemer krijgt geen lessen over taal, maar leert de taal zelf gebruiken in situaties zoals zij die op de werkvloer ondervinden.

De cursus NodW zal ervoor zorgen dat uw anderstalige werknemers beter in uw bedrijf kunnen functioneren omdat zij bij de taken die in de cursus aan bod komen geen (of toch beduidend minder) taalproblemen zullen ondervinden. De communicatie tussen hen en hun Nederlandstalige collega’s en leidinggevenden zal vlotter verlopen. De cursus NodW kan er ook voor zorgen dat de werknemers flexibeler kunnen worden ingezet op verschillende werkposten en dat eventuele bijscholing in het Nederlands vlotter kan verlopen.

Hieronder krijgt u meer informatie over de randvoorwaarden voor het welslagen van een cursus NodW, het verloop van een cursus en de kostprijs.

 

IS EEN CURSUS NODW INTERESSANT VOOR UW BEDRIJF?

De VDAB hanteert een aantal criteria waaraan iedere NodW-aanvraag wordt afgetoetst voordat een project wordt opgestart:

Is er een talige problematiek op de werkvloer?

Als de werkgever, de ploegbaas… aangeven dat er eigenlijk geen probleem is op de werkvloer of als de communicatie op de werkvloer in een andere taal dan het Nederlands gebeurt, heeft de opleiding geen enkel nut.

 

Biedt de omgeving voldoende leerkansen?

Anderstalige werknemers moeten voldoende kansen krijgen om datgene dat ze geleerd hebben om te zetten in de praktijk. Alleen hierdoor kan bij de anderstalige werknemer een transfer plaatsvinden die maakt dat de opleiding NodW een duurzaam effect heeft. Anderstalige werknemers die enkel samenwerken met andere anderstalige werknemers en zelfs instructies krijgen in de eigen moedertaal hebben onvoldoende kans om het geleerde om te zetten in de praktijk. Opmerking hierbij is dat de veiligheid op de werkvloer hierdoor niet in gedrang mag komen.

Zijn de verwachtingen realistisch?

Het is belangrijk dat de verwachtingen realistisch zijn binnen het vooropgestelde tijdsbestek en dat de gevraagde en vooropgestelde doelstellingen haalbaar zijn. Het spreekt vanzelf dat iemand met een basisniveau Nederlands na 20 uur NodW geen e-mails kan schrijven of vlot de telefoon kan beantwoorden. Er moet ook rekening gehouden worden met de individuele leercapaciteit van de cursist en zijn talige leeromgeving (ondersteuning van de collega’s, inhoud en complexiteit van het werk).

 

Zijn de vooropgestelde doelstellingen werkgerelateerd?

De thema’s die in de cursus aan bod moeten komen zijn werkgerelateerd. Vaardigheden die geen jobrelevantie hebben, komen niet aan bod. De doelstellingen van de cursus zijn taakgericht en worden aan de hand van een functionele screening en uitgebreid vooronderzoek vastgelegd.

VAN A TOT Z

Interesse in een cursus NodW in uw bedrijf?

Wat moet je doen?

Als werkgever doe je een aanvraag bij de VDAB voor een cursus NodW. Vanaf dit moment worden een aantal stappen bij de VDAB gevolgd.

Wat doet de VDAB?

Uw NodW-contactpersoon

Deze contactpersoon neemt contact met u op en stelt u een aantal concrete vragen i.f.v. de financieringsmogelijkheden en probeert u zo goed mogelijk te helpen met de vragen die u op dat moment hebt.

Het vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen die kan worden gebruikt om een cursus op maat van uw bedrijf te maken met het oog op een duurzaam eindresultaat. Het vooronderzoek omvat 4 concrete acties:

De NodW-instructeur luistert naar uw verwachtingen ten aanzien van de cursus NodW. Door middel van een vragenlijst brengt de instructeur in samenspraak met u als werkgever de talige doelstellingen in kaart. Indien nodig kan de instructeur de haalbaarheid van verwachtingen verduidelijken en zorgen dat de verwachtingen en doelstellingen die uiteindelijk worden opgesteld realistisch en haalbaar zijn.

Er wordt ook besproken in welke mate de Nederlandstalige omgeving kan worden betrokken in het project.

De NodW-instructeur voert korte gesprekken met de direct leidinggevende en collega’s van de kandidaat-cursisten en verzamelt zo veel mogelijk authentiek taalmateriaal uit het bedrijf.

 

Tijdens de screening voert de NodW-instructeur korte gesprekken met de kandidaat-cursisten. De gesprekken zijn gebaseerd op het vooronderzoek en de doelstellingen die met u als werkgever zijn besproken. De cursist krijgt een persoonlijk groeiplan.

Het gesprek met u als werkgever

Het verkennen van de werkvloer

De screening van de kandidaten

Het projectvoorstel

Na de gesprekken en de screening worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een projectvoorstel. Hierin vindt u de doelstellingen waaraan concreet zal worden gewerkt tijdens de cursus, het voorgestelde aantal uren, een overzicht van de lesdata, (indien relevant) de groepsindeling… Dit voorstel wordt u ter goedkeuring voorgelegd en na uw goedkeuring kan er met de lessen van start worden gegaan.

De lessen en de cursus

NodW verschilt van andere cursussen Nederlands doordat er een nauw contact is met de werkvloer en een deel van de lessen bij voorkeur plaatsvindt op de werkvloer. Bovendien is er coaching van de Nederlandstalige collega’s zodat de communicatie met hun anderstalige collega’s beter verloopt. NodW is een korte, geïntegreerde cursus waardoor we telkens starten met een lespakket van 20 uur. Tijdens de cursus NodW oefenen de cursisten door middel van rollenspelen, simulaties en opdrachten op strategieën die inzetbaar zijn tijdens problemen i.v.m. de communicatie. De cursus die hierbij wordt gebruikt is volledig op maat van uw bedrijf door de NodW-instructeur gemaakt. Op vooraf bepaalde tijdstippen wordt tijdens en na de cursus geëvalueerd in hoeverre de vooropgestelde talige doelen behaald worden en eventueel kunnen worden bijgesteld.

De nazorg

Een drietal maanden na de NodW-opleiding zal de NodW-instructeur opnieuw met u (telefonisch) contact opnemen om na te gaan in hoeverre u tevreden bent over de opleiding NodW. Ervaart u de gewenste vooruitgang bij uw werknemers? Verloopt de communicatie binnen uw bedrijf zoals u had verwacht? Indien u nog vragen of bedenkingen heeft, kan de NodW-instructeur u nog een aantal concrete tips en trics geven. Soms kan het ook heel nuttig zijn om na een tijdje nog eens een (opfris)cursus te organiseren. De NodW-instructeur kan hiervoor dan met u concrete afspraken maken m.b.t. het aantal uren en de op te frissen doelstellingen waaraan zal worden gewerkt.

 

HOEVEEL KOST EEN CURSUS NODW?

De opleiding NODW wodt gesubisideerd door de kredietlijn en kan hierdoor kosteloos voor werknemers uit PC 111 en 209 georganiseerd worden.

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KAN U CONTACT OPNEMEN MET:

 

Karen MAES, coördinator TOFAM Oost-Vlaanderen, 09 242 49 56

 

Of u kan rechtstreeks contact opnemen met de organisatie van NODW:

 

Karolien VAN DER BIEST, teamleider NT2, CC VDAB, 0488 37 87 03